Clearingstelle برای افراد غیر بیمه شده.

ما از افراد بدون مدارك قانونى، اشخاص از کشورهای ثالث( خارج از اتحاديه اروپا)، شهروندان اتحادیه اروپا و آلمانی هایی كه بیمه معتبر ندارند حمایت می کنیم.

هدف ما این است که آیا می توانیم واسطه گرى را در موارد قانونى بيمه انجام دهيم.

مشاوره محرمانه و در صورت درخواست شما ناشناس ميماند.

لطفا از قبل سوال بفرمايد، كه آيا مشاوره در زبان خود امكان پذير ميباشد يا خير